VRT Privacybeleid

Om geldig te kunnen deelnemen aan De Proeftuin van de VRT, vragen we je deze tekst voorafgaand aandachtig te lezen en te aanvaarden. Indien je nog geen 16 jaar of ouder bent, heb je bovendien de uitdrukkelijke toestemming van (één van) je ouders of voogd nodig. Door je in te schrijven gaan we ervan uit dat die toestemming er is. Indien je eventuele inwonende gezinsleden ook zullen / kunnen deelnemen aan ons onderzoek, geldt jouw akkoord ook voor de toestemming en inlichting van deze gezinsleden.

 

1. Waar gaat het om?

VRT verricht in samenwerking met het onderzoekinstituut iMinds-SMIT, Vrije Universiteit Brussel multidisciplinaire onderzoeksactiviteiten over ICT toepassingen die relevant zijn voor de mediasector. Als je je aanmeldt om te kunnen deelnemen, verzamelen en verwerken we een aantal gegevens over jou. Dat zijn zowel (i) ‘gewone’ gegevens (bijv. je naam, geboortedatum, adres, leeftijd, informatie over je gebruik van diensten/toepassingen/toestellen/…, geluids-, video- en beeldopnames, enz) maar eventueel ook, afhankelijk van het project waaraan je deelneemt, (ii) gegevens betreffende het bestaan van elektronische communicatie (bijv. het aantal berichten dat je verstuurt) of (iii) gegevens over wie je bent en wat je doet (je gezinssituatie, je hobby’s, je beroep, ..) (hierna kortweg “Persoonsgegevens”).

 

2. Waarom verzamelen we je Persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je Persoonsgegevens voor wetenschappelijke, markt- en onderzoeksdoeleinden in het kader van de VRT Proeftuin-projecten waaraan je deelneemt. Tevens kunnen we je Persoonsgegevens verder gebruiken voor andere onderzoeksprojecten die we uitvoeren, zelf of in samenwerking met onderzoeksinstellingen.
Voorts kunnen we je Persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze dwingende rapporteringsverplichtingen aan publieke overheden of regulerende organen in België. In geen geval zullen je Persoonsgegevens doorgegeven worden aan bedrijven of aan partners voor commerciële doeleinden.

 

3. Wie is verantwoordelijk voor je Persoonsgegevens?

De VRT nv van publiek recht, met zetel aan de Auguste Reyerslaan,  52 te 1043 Brussel,  is de verantwoordelijke voor de verwerking van je Persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Wij verwerken je Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

4. Wie zal toegang hebben tot je Persoonsgegevens?

De volgende personen of entiteiten zullen toegang hebben tot je Persoonsgegevens:

    1. Onze eigen onderzoekers/werknemers, alsook onderzoekers/werknemers die in onze opdracht handelen, en dit uitsluitend indien ze deze toegang nodig hebben voor de beschreven doeleinden.
    2. Onderzoekers/werknemers van de onderzoeksinstelling waarmee we samenwerken in het kader van de Proeftuin, en die meewerken aan het onderzoek.
    3. Publieke overheden of regulerende organen in het geval van dwingende rapporteringsverplichtingen.
    4. Onderaannemers die contractueel verplicht zijn je Persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

 

 5. Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht je Persoonsgegevens die we over jou bewaren in te kijken. Zo kan je ons eveneens vragen om onjuiste gegevens te verbeteren. Hiertoe kan je een verzoek sturen per e-mail panel@deproeftuin.vrt.be  of per post aan het bovenstaande adres, met vermelding van je gegevens en een kopie van je identiteitskaart. Indien je, tot slot, onze elektronische nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen, kan je je daar steeds kosteloos tegen verzetten door de uitschrijf-link in ons mailverkeer aan te klikken.

Toch nog vragen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren!